KVKK Politikası

Dr. Ferda Ayhan Yalçın Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dr. Ferda Ayhan Yalçın (bundan sonra "Site" veya "ferdaayhanyalcin.com" olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz (isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası, ip adresi), ferdaayhanyalcin.com'un ürün ve hizmetlerine yapılan yorumlarda teyit amaçlı ferdaayhanyalcin.com çalışanın ilgili kişiye ulaşabilmesi, konaklama gerçekleştiren kişiye yapılacak memnuniyet aramaları, ferdaayhanyalcin.com tarafından düzenlenen bilgi e-postalarının gönderilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Site'ye üye olan tüm kullanıcıların yukarıda belirtilen kişisel bilgileri ferdaayhanyalcin.com'un veritabanında saklanmakta, e-posta, bildirim ve sms gönderimi amacıyla anlaşma sağladığımız iş ortaklarımız ile paylaşabilmektedir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ferdaayhanyalcin.com tarafından sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitemizdeki ön rezervasyon işlemleriniz ve Site'de listelenen otel ve içeriklere yorum yapabilmeniz ve üye işlemlerini gerçekleştireceğiniz sırada amacıyla üye işlemlerini gerçekleştireceğiniz sırada, dijital ortamda toplanmaktadır. Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsi ve noter onaylı olarak ferdaayhanyalcin.com merkez adresine- Mimar Sinan Mahallesi, Ali Çetinkaya Bulvarı, Karaahmetoğlu Apt. No:52 Kat 3 Daire 11 Konak-İzmir/Türkiye bildirebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.